in English 中文
分析系统总数 8 浏览

地址搜寻性能分析系统

当我们需要找到附近或某个特定地方的机构或者单位的确切地址时,经常需要借助搜索引擎。虽然地址搜寻性能都比较高, 但是有时候也可能发生些错误。譬如, 搜索引擎把用户所搜寻的地址发现在某另外一的市区或在另外一个城市;或者搜索引擎向用户提供的搜索结果不是所求的地址,而是相像的或者是另外一家公司的等。
该分析系统用于检验类似搜索结果的精确性。
2周 | | 半年 | 全年 | 所有天
片段中的答案 | 网站中的答案
71.0 ▲0.3
60.2 ▼0.8
57.3 ▼0.5
56.0 ▼1
53.0 ▼1.1
47.5 ▲1.0
N/A  
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
日期
01/17 71.0 47.5 60.2 53.0 57.3 56.0
01/16 70.7 46.5 61.0 54.1 57.8 57.0
01/15 70.0 49.7 60.7 55.9 60.9 58.2
01/14 72.3 47.9 60.0 53.9 65.3 65.6
01/13 69.4 45.7 58.9 56.3 63.8 60.0
01/12 72.4 46.1 60.6 56.3 62.5 66.8
01/11 73.5 45.1 61.1 53.9 64.6 61.6
01/10 73.8 48.6 61.0 54.8 58.9 59.4
01/09 70.8 47.2 60.2 54.2 67.6 61.7
01/08 70.1 48.5 60.8 55.7 57.7 57.0
01/07 70.8 44.9 59.2 53.2 65.2 58.5
01/06 75.9 42.1 60.7 57.2 55.2 55.3
01/05 73.0 38.1 59.7 53.9 56.6 58.4