in English 中文
分析系统总数 8 浏览

引文搜索性能分析系统

引文搜索,即按照给定的文本片段来搜索其文章或者作品原文。
用户会给出这样的查询请求,极有可能是想要找到此引文的出处,即要么可以知道该引文来自哪部作品(在该情况下在所找到的页面显示篇幅足够长的引文原文上下文,并由分析系统进行核对),要么可以知道作者和这部作品的名称。
2周 | | 半年 | 全年 | 所有天
任何引用 | 引用来源 | 引用文本
95.3 ▼2.3
85.1 ▼3.9
83.9 ▲4.2
77.2 ▼1.3
76.5 ▼5.3
69.3 ▼5.7
0.0  
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
日期
09/22 95.3 76.5 0.0 85.1 69.3 83.9 77.2
09/21 97.6 81.8 0.0 89.0 75.0 79.7 78.5
09/20 95.4 0.0 93.2 67.4 81.7 80.3
09/19 88.1 88.2 0.0 89.0 61.4 80.6 82.1
09/18 96.7 81.0 0.0 87.9 71.3 78.8 80.7
09/17 93.5 0.0 86.1 66.7 77.8 77.6
09/16 95.3 80.7 0.0 85.4 65.6 80.8 80.2
09/15 91.1 82.3 0.0 86.0 67.0 83.1 79.8
09/14 95.9 0.0 90.0 74.3 87.7 83.3
09/13 92.9 76.3 0.0 80.5 75.0 83.8 80.7
09/12 95.2 0.0 89.2 71.1 82.1 79.7
09/11 92.8 82.4 0.0 90.9 73.9 80.6 79.7
09/10 94.3 79.0 0.0 90.0 70.7 86.1 83.5
09/09 93.3 79.7 0.0 87.9 71.3 87.3 86.0