in English 中文
分析系统总数 8 浏览

引文搜索性能分析系统

引文搜索,即按照给定的文本片段来搜索其文章或者作品原文。
用户会给出这样的查询请求,极有可能是想要找到此引文的出处,即要么可以知道该引文来自哪部作品(在该情况下在所找到的页面显示篇幅足够长的引文原文上下文,并由分析系统进行核对),要么可以知道作者和这部作品的名称。
2周 | | 半年 | 全年 | 所有天
任何引用 | 引用来源 | 引用文本
89.4 ▲2.2
85.0  
83.9 ▲2.5
81.2 ▲2.4
77.8 ▼0.5
69.7 ▲0.5
59.3  
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
日期
03/19 89.4 77.8 59.3 85.0 69.7 83.9 81.2
03/18 87.2 78.3 85.0 69.2 81.4 78.8
03/17 89.4 76.9 55.9 87.0 72.2 82.3 83.1
03/16 90.4 78.4 55.4 87.0 72.7 87.1 80.8
03/15 92.9 77.6 51.9 85.0 77.0 85.7 80.2
03/14 94.0 85.2 55.2 89.0 75.3 88.3 80.8
03/13 90.8 81.5 54.1 89.0 71.1 81.2 83.0
03/12 89.2 82.7 64.6 86.0 65.2 81.8 81.5
03/11 90.4 61.1 87.0 68.7 75.0 76.9
03/10 94.0 87.0 65.7 86.0 68.6 81.5 77.8
03/09 92.9 86.8 62.7 86.0 72.9 79.4 79.5
03/08 90.4 78.8 61.5 86.0 70.1 84.5 84.1
03/07 89.2 84.3 68.1 86.0 68.5 84.3 80.7