in English 中文
分析系统总数 8 浏览

引文搜索性能分析系统

引文搜索,即按照给定的文本片段来搜索其文章或者作品原文。
用户会给出这样的查询请求,极有可能是想要找到此引文的出处,即要么可以知道该引文来自哪部作品(在该情况下在所找到的页面显示篇幅足够长的引文原文上下文,并由分析系统进行核对),要么可以知道作者和这部作品的名称。
2周 | | 半年 | 全年 | 所有天
任何引用 | 引用来源 | 引用文本
95.4 ▲4.9
85.7 ▲0.2
81.0 ▼6
81.0 ▲0.3
77.3 ▼4.5
65.6 ▲2.1
27.2 ▼0.3
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
日期
09/24 95.4 85.7 65.6 81.0 27.2 77.3 81.0
09/23 90.5 85.5 63.5 87.0 27.5 81.8 80.7
09/22 90.2 87.3 68.3 90.0 31.1 83.3 80.5
09/21 89.5 85.5 62.7 85.0 31.1 81.2 78.3
09/20 89.5 83.6 52.3 89.0 30.3 84.8 81.2
09/19 90.8 81.0 67.8 83.0 32.6 78.5 77.8
09/18 89.0 64.2 84.0 26.1 76.7 78.2
09/17 86.4 77.4 70.2 90.0 22.0 79.0 78.4
09/16 89.7 86.2 67.9 93.0 28.1 79.0 78.0
09/15 89.8 86.0 68.7 92.0 28.4 83.8 84.3
09/14 91.7 76.4 64.4 88.0 23.3 81.2 83.3
09/13 89.5 89.1 68.4 87.0 30.0 83.6 81.7
09/12 92.9 84.2 62.7 88.0 27.0 83.6 79.5
09/11 90.5 85.2 66.7 89.0 23.9 79.7 80.5