in English 中文
分析系统总数 8 浏览

引文搜索性能分析系统

引文搜索,即按照给定的文本片段来搜索其文章或者作品原文。
用户会给出这样的查询请求,极有可能是想要找到此引文的出处,即要么可以知道该引文来自哪部作品(在该情况下在所找到的页面显示篇幅足够长的引文原文上下文,并由分析系统进行核对),要么可以知道作者和这部作品的名称。
2周 | | 半年 | 全年 | 所有天
任何引用 | 引用来源 | 引用文本
92.2 ▲0.3
91.0 ▲9.0
85.9 ▲8.3
82.3 ▲5.8
69.2 ▲3.6
48.1 ▼0.8
N/A  
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
日期
11/18 92.2 69.2 91.0 48.1 85.9 82.3
11/17 91.9 87.9 65.6 82.0 48.9 77.6 76.5
11/16 94.2 83.9 72.7 88.0 45.1 77.3 78.5
11/15 91.1 91.9 72.4 86.0 45.7 79.7 83.9
11/14 94.2 92.9 61.0 89.0 48.9 80.0 77.8
11/13 93.0 81.8 66.7 91.0 46.2 78.3 77.4
11/12 90.6 91.5 87.0 43.3 76.3 79.5
11/11 92.9 88.2 61.4 85.0 46.7 81.0 79.0
11/10 93.1 86.5 67.2 90.0 42.9 83.3 81.7
11/09 94.1 84.6 66.7 87.0 44.3 87.1 86.6
11/08 90.7 86.8 64.3 87.0 48.6 82.6 83.5
11/07 94.3 86.4 83.0 45.7 83.0 80.9
11/06 91.9 86.2 66.1 83.0 41.6 83.1 83.9