in English 中文
分析系统总数 8 浏览

引文搜索性能分析系统

引文搜索,即按照给定的文本片段来搜索其文章或者作品原文。
用户会给出这样的查询请求,极有可能是想要找到此引文的出处,即要么可以知道该引文来自哪部作品(在该情况下在所找到的页面显示篇幅足够长的引文原文上下文,并由分析系统进行核对),要么可以知道作者和这部作品的名称。
2周 | | 半年 | 全年 | 所有天
任何引用 | 引用来源 | 引用文本
92.7 ▼2.4
90.0 ▼1
85.7  
81.4 ▼3.8
77.4 ▲6.3
72.5 ▼7.9
66.7 ▲1.1
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
日期
06/22 92.7 72.5 66.7 90.0 77.4 81.4 85.7
06/21 95.1 80.4 65.6 91.0 71.1 85.2 85.7
06/20 92.5 80.8 69.4 89.0 72.4 87.9 89.7
06/19 93.9 61.9 85.0 73.9 83.6 82.9
06/18 93.8 75.5 51.8 86.0 79.1 81.2 87.2
06/16 93.7 67.2 87.0 70.8 83.8 84.4
06/15 91.6 66.1 91.0 78.4 78.1 82.9
06/14 96.3 68.9 91.0 71.3 88.9 84.4
06/13 96.4 78.2 66.1 88.0 72.5 84.3 82.7
06/12 92.1 66.7 91.0 68.7 82.5 86.7
06/11 90.2 66.7 89.0 70.1 82.9 83.8
06/10 92.9 61.5 90.0 69.0 83.8 86.2
06/09 92.9 78.4 61.2 91.0 70.7 88.6 84.2