in English 中文
分析系统总数 8 浏览

引文搜索性能分析系统

引文搜索,即按照给定的文本片段来搜索其文章或者作品原文。
用户会给出这样的查询请求,极有可能是想要找到此引文的出处,即要么可以知道该引文来自哪部作品(在该情况下在所找到的页面显示篇幅足够长的引文原文上下文,并由分析系统进行核对),要么可以知道作者和这部作品的名称。
2周 | | 半年 | 全年 | 所有天
任何引用 | 引用来源 | 引用文本
89.0 ▲0.4
86.0 ▼6
79.0 ▼1
76.8 ▼0.4
70.1 ▼2.6
68.3 ▲3.1
N/A  
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
日期
01/17 89.0 68.3 86.0 70.1 79.0 76.8
01/16 88.6 65.2 92.0 72.7 80.0 77.2
01/15 88.9 81.8 69.1 90.0 69.4 80.0 76.3
01/14 89.7 82.4 61.9 90.0 65.9 76.2 77.2
01/13 92.6 63.2 87.0 64.7 75.0 79.7
01/12 90.4 63.1 90.0 64.4 77.1 75.6
01/11 90.2 78.4 68.1 87.0 70.1 76.1 76.2
01/10 92.7 80.8 66.2 91.0 63.5 78.1 75.3
01/09 91.1 66.1 90.0 71.8 79.0 82.7
01/08 91.6 70.4 87.0 70.9 78.6 77.2
01/07 91.5 63.6 91.0 73.0 83.3 80.5
01/06 90.4 83.0 62.7 89.0 69.0 83.9 78.8
01/05 89.0 62.7 92.0 70.1 80.6 83.1