in English 中文
分析系统总数 8 浏览

答案搜寻性能分析系统( “问题解答” )

该分析系统测试,搜索引擎如何能够很好的找到问题的正确答案(含有一个疑问代词,例如, “2014年世界杯在哪儿举办?”“圣诞老人领头的驯鹿叫什么”)或隐性问题的答案(问题中包含有问题性质的肯定句,比如“世界上第一位女性宇航员”,“灌篮高手作者”) 。
当用户输入一个包含隐性或显性问题的查询,他可能只是为了寻找一个答案。用户越早找到答案越好。最好的答案是直接体现在搜索结果的页面,即搜索结果的第一个片段。
2周 | | 半年 | 全年 | 所有天
94.5 ▲1.8
92.1 ▲0.7
89.9 ▲4.6
89.0 ▲0.8
83.6 ▲1.1
68.8 ▲9.5
N/A  
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
日期
06/22 94.5 68.8 92.1 83.6 89.0 89.9
06/21 92.7 59.3 91.4 82.5 88.2 85.3
06/20 93.5 62.5 92.1 83.0 90.8 87.8
06/19 93.0 67.9 91.5 82.3 88.0 88.6
06/18 93.2 67.6 91.9 84.1 89.9 85.1
06/16 94.6 70.6 91.2 82.9 89.8 90.3
06/15 93.8 61.9 91.0 83.8 85.7 90.1
06/14 93.0 67.2 91.5 81.5 85.4 86.6
06/13 93.5 65.1 91.2 79.9 86.2 85.7
06/12 92.2 73.2 91.4 78.3 90.0 87.1
06/11 93.5 66.9 90.8 82.1 84.3 83.9
06/10 91.4 69.7 90.4 81.2 84.9 86.1
06/09 94.5 61.8 90.9 82.2 88.5 90.1