in English 中文
分析系统总数 8 浏览

答案搜寻性能分析系统( “问题解答” )

该分析系统测试,搜索引擎如何能够很好的找到问题的正确答案(含有一个疑问代词,例如, “2014年世界杯在哪儿举办?”“圣诞老人领头的驯鹿叫什么”)或隐性问题的答案(问题中包含有问题性质的肯定句,比如“世界上第一位女性宇航员”,“灌篮高手作者”) 。
当用户输入一个包含隐性或显性问题的查询,他可能只是为了寻找一个答案。用户越早找到答案越好。最好的答案是直接体现在搜索结果的页面,即搜索结果的第一个片段。
2周 | | 半年 | 全年 | 所有天
94.6 ▲2.2
93.8 ▼0.4
85.1 ▼1.5
83.2 ▼2.4
81.0 ▼0.3
69.7 ▼1.3
N/A  
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
日期
11/18 94.6 69.7 93.8 81.0 85.1 83.2
11/17 92.4 71.0 94.2 81.3 86.6 85.6
11/16 92.1 69.5 94.2 81.7 84.4 84.7
11/15 93.8 72.5 94.8 78.4 89.8 87.9
11/14 92.9 72.3 94.8 82.1 85.1 86.8
11/13 93.9 72.4 94.4 81.3 85.3 83.2
11/12 93.5 72.1 94.3 80.9 84.2 84.0
11/11 92.4 73.4 94.2 79.3 82.6 86.3
11/10 94.7 74.2 94.7 79.4 89.1 88.5
11/09 93.4 74.5 94.0 82.5 79.7 81.9
11/08 93.4 73.3 94.4 81.0 85.4 85.2
11/07 93.0 68.0 94.5 78.0 82.9 82.1
11/06 93.6 68.9 94.7 79.4 82.7 83.3