in English 中文
分析系统总数 8 浏览

答案搜寻性能分析系统( “问题解答” )

该分析系统测试,搜索引擎如何能够很好的找到问题的正确答案(含有一个疑问代词,例如, “2014年世界杯在哪儿举办?”“圣诞老人领头的驯鹿叫什么”)或隐性问题的答案(问题中包含有问题性质的肯定句,比如“世界上第一位女性宇航员”,“灌篮高手作者”) 。
当用户输入一个包含隐性或显性问题的查询,他可能只是为了寻找一个答案。用户越早找到答案越好。最好的答案是直接体现在搜索结果的页面,即搜索结果的第一个片段。
2周 | | 半年 | 全年 | 所有天
94.0 ▲0.7
93.2 ▲2.5
89.4 ▲4.2
87.3 ▼0.4
83.4 ▲2.1
64.3 ▼1.1
N/A  
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
日期
01/17 93.2 64.3 94.0 83.4 87.3 89.4
01/16 90.7 65.4 93.3 81.3 87.7 85.2
01/15 92.3 68.2 94.0 86.9 89.5 87.7
01/14 90.4 64.1 93.3 83.3 85.7 84.5
01/13 91.4 56.9 93.2 83.3 87.7 86.7
01/12 92.4 57.6 93.2 81.0 87.2 89.0
01/11 91.2 64.0 92.7 82.0 87.7 86.7
01/10 93.9 65.6 92.6 80.7 90.2 87.7
01/09 94.0 64.8 93.2 83.1 92.6 88.5
01/08 92.2 63.3 93.2 85.6 85.5 86.4
01/07 93.9 63.6 94.1 84.6 84.6 83.3
01/06 92.7 67.8 93.4 82.3 83.8 85.2
01/05 92.8 58.7 94.0 83.2 89.1 86.6