in English 中文
分析系统总数 8 浏览

答案搜寻性能分析系统( “问题解答” )

该分析系统测试,搜索引擎如何能够很好的找到问题的正确答案(含有一个疑问代词,例如, “2014年世界杯在哪儿举办?”“圣诞老人领头的驯鹿叫什么”)或隐性问题的答案(问题中包含有问题性质的肯定句,比如“世界上第一位女性宇航员”,“灌篮高手作者”) 。
当用户输入一个包含隐性或显性问题的查询,他可能只是为了寻找一个答案。用户越早找到答案越好。最好的答案是直接体现在搜索结果的页面,即搜索结果的第一个片段。
2周 | | 半年 | 全年 | 所有天
93.1 ▲0.8
92.8 ▼0.4
84.3 ▲1.4
83.3 ▲0.7
79.9 ▼0.1
64.4 ▼3.1
N/A  
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
日期
03/19 93.1 64.4 92.8 79.9 84.3 83.3
03/18 92.3 67.5 93.2 80.0 82.9 82.6
03/17 93.4 65.6 93.2 80.0 84.8 84.3
03/16 92.6 71.0 93.3 79.8 86.8 84.9
03/15 94.0 67.7 93.5 79.6 84.6 88.1
03/14 93.5 70.3 92.1 81.0 87.4 87.5
03/13 93.7 65.1 91.2 83.0 85.2 86.3
03/12 92.9 72.2 91.0 82.3 85.2 82.4
03/11 93.8 64.9 91.4 84.7 88.8 87.6
03/10 94.0 64.6 92.5 85.3 87.0 85.1
03/09 92.7 61.0 91.1 82.4 88.8 87.9
03/08 92.6 58.5 92.6 83.4 80.8 81.4
03/07 92.7 59.7 91.3 84.9 84.2 86.7