in English 中文
分析系统总数 8 浏览

答案搜寻性能分析系统( “问题解答” )

该分析系统测试,搜索引擎如何能够很好的找到问题的正确答案(含有一个疑问代词,例如, “2014年世界杯在哪儿举办?”“圣诞老人领头的驯鹿叫什么”)或隐性问题的答案(问题中包含有问题性质的肯定句,比如“世界上第一位女性宇航员”,“灌篮高手作者”) 。
当用户输入一个包含隐性或显性问题的查询,他可能只是为了寻找一个答案。用户越早找到答案越好。最好的答案是直接体现在搜索结果的页面,即搜索结果的第一个片段。
2周 | | 半年 | 全年 | 所有天
94.9 ▲0.4
92.7 ▲0.9
87.0 ▼5.7
86.8 ▼4.6
83.5 ▲1.4
71.8 ▲3.5
N/A  
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
日期
09/24 92.7 71.8 94.9 83.5 86.8 87.0
09/23 91.8 68.3 94.5 82.1 91.4 92.7
09/22 91.3 69.0 94.4 81.7 87.0 87.1
09/21 91.8 69.2 93.9 81.4 89.3 88.6
09/20 90.9 71.1 95.2 82.7 86.2 86.3
09/19 92.0 64.1 95.3 82.0 83.4 84.4
09/18 91.4 63.6 95.0 83.2 88.9 87.0
09/17 90.8 66.4 95.0 80.7 87.0 86.9
09/16 93.0 67.5 95.2 80.0 85.4 86.3
09/15 89.2 63.7 95.1 83.2 87.3 88.3
09/14 91.2 56.9 95.0 84.9 86.8 90.4
09/13 90.7 64.5 95.2 84.8 90.4 89.7
09/12 92.4 67.0 95.3 81.3 88.9 91.3
09/11 92.2 61.5 94.7 83.0 90.4 87.6