in English 中文
分析系统总数 8 浏览

答案搜寻性能分析系统( “问题解答” )

该分析系统测试,搜索引擎如何能够很好的找到问题的正确答案(含有一个疑问代词,例如, “2014年世界杯在哪儿举办?”“圣诞老人领头的驯鹿叫什么”)或隐性问题的答案(问题中包含有问题性质的肯定句,比如“世界上第一位女性宇航员”,“灌篮高手作者”) 。
当用户输入一个包含隐性或显性问题的查询,他可能只是为了寻找一个答案。用户越早找到答案越好。最好的答案是直接体现在搜索结果的页面,即搜索结果的第一个片段。
2周 | | 半年 | 全年 | 所有天
93.5 ▼0.9
90.8 ▼1.3
90.3 ▲3.1
87.5 ▼1.5
83.0 ▼1.1
81.8 ▲3.6
N/A  
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
日期
09/22 93.5 81.8 90.8 83.0 87.5 90.3
09/21 94.4 78.2 92.1 84.1 89.0 87.2
09/20 93.1 77.7 91.3 86.5 87.4 85.8
09/19 95.1 81.1 91.5 83.2 87.5 84.2
09/18 94.1 72.2 91.7 83.7 82.5 85.9
09/17 93.2 76.9 91.6 83.4 82.1 85.1
09/16 93.3 80.9 90.8 80.9 86.4 85.4
09/15 92.3 78.1 90.7 82.8 88.6 89.6
09/14 94.2 74.9 92.0 80.4 84.5 84.4
09/13 93.1 74.3 91.4 81.4 87.6 88.4
09/12 94.0 77.3 92.1 80.3 90.0 88.2
09/11 93.1 76.9 91.6 83.2 83.9 85.9
09/10 92.0 70.7 90.9 82.8 87.2 85.1
09/09 92.0 73.3 91.4 82.4 85.1 85.4